بررسی نقش شرکت تعاونی کشاورزی احیاء و بهره برداری جنگل کارسنگ رود در توسعه اقتصادی روستاهای تحت پوشش
66 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1378
نام استاد/نام دانشجو : سید هادی حسینی