بررسی کارکردهای اقتصادی شیوه های همیاری سنتی در روستای زیارت گرگان
48 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1378
نام استاد/نام دانشجو : ناصر پاشا