بررسی ظرفیت های بالقوه استان کرمان در جذب گردشگری
44 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1380
نام استاد/نام دانشجو : ایرج افضلی