بررسی آثار اقتصادی الحاق به سازمان جهانی تجارت در حوزه مالکیت ادبی
54 بازدید
ناشر: مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی