اصول کلی حاکم بر تولید، از دیدگاه امام علی (ع)
61 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » زمستان 1383 - شماره 16 » (28 صفحه - از 99 تا 126)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مطالعه سخنان امام علی uدر زمینه مسائل اقتصادی، بیانگر این واقعیت است که رفتارهای اقتصادی در حیطه‏ اقتصاد در چارچوب تعریف‌شده‏ای باید صورت گیرد. کارایی همراه با عدالت، توازن در توزیع درآمد و رعایت مصالح جامعه و در یک کلام، اقتصاد مبتنی بر عدالت و اخلاقیات، ثمره تفکیک‏ناپذیر رعایت چارچوب مذکور است. در مقاله حاضر، این چارچوب و مقررات از سخنان امام علیu در حیطه تولید، استخراج و تحلیل شده است. واژگان کلیدی: اقتصاد اسلامی، امام علی u، تولید. مقدمه هر نظام اقتصادی از سه خرده نظام کوچک‌تر تشکیل شده است: خرده نظام تولید، خرده نظام مصرف، و خرده نظام توزیع. ______________________________ * استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.