بررسی تقاضای صنعت گردشگری در ایران
44 بازدید
محل نشر: نامه پژوهش » بهار و تابستان 1379 - شماره 16 و 17 » (16 صفحه - از 205 تا 220)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله عوامل موءثر بر تقاضاى سفر به ایران بررسى شده است. فرضیه این تحقیق این است که متغیر امنیت و تحولات داخلى، مهم‏ترین مانع گسترش تقاضاى سفر به ایران است. براى آزمون فرضیه مذکور ضمن معرفى الگوهاى تقاضاى گردشگرى در سایر کشورها، در الگویى کلان تابع تقاضاى سفر به ایران با استفاده از روش‏هاى اقتصادسنجى تخمین‏زده شده و این نتیجه مهم به‏دست آمده است که در حال حاضر، پایین بودن میزان تقاضا براى سفر به ایران به علت کمبود امکانات و تسهیلات رفاهى در زمینه حمل و نقل و اقامت نیست بلکه عنصر امنیت، اصلى‏ترین مانع در افزایش تقاضاى سفر به ایران است. لذا، به‏منظور افزایش تقاضاى سفر به ایران و رفع موانع موجود، در کنار حل مشکلات اقتصادى، حل مشکلات مربوط به احساس امنیت نیز ضرورى شناخته شده است. امروزه، صنعت گردشگرى در جهان توسعه فراوانى یافته است و بسیارى از کشورها از این رهیافت توانسته‏اند وضعیت خویش را تا حد درخور توجهى بهبود بخشند و بر مشکلات اقتصادى خویش، از قبیل پایین بودن سطح درآمد سرانه، فراوانى بیکارى و کمبود درآمدهاى ارزى فائق آیند، به‏طورى‏که در حال حاضر درآمد حاصل از صنعت گردشگرى حدود 6 درصد از