بررسی تأثیر یارانه کتاب بر بازار آن
43 بازدید
محل نشر: نامه پژوهش » بهار 1382 - شماره 5 »(26 صفحه - از 195 تا 220)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده در این مقاله به دنبال پاسخگویى به این پرسش اساسى بوده‏ایم که یارانه‏هاى پرداختى به بخش کتاب چه تأثیرى بر بازار آن دارد؟ و در صورت داشتن توجیه اقتصادى، براى هدفمند کردن یارانه‏ها چه باید کرد؟ براى یافتن پاسخ پرسش مذکور ضمن شناخت عوامل اصلى موءثر بر تقاضا و عرضه کتاب و برآورد تابع عرضه و تقاضا و محاسبه کشش‏هاى قیمتى و درآمدى، تأثیر یارانه‏ها بر میزان تقاضاى کتاب بررسى شده است. نتایج مهم این بررسى عبارتند از: 1. تابع عرضه کتاب در ایران نسبت به تغییرات قیمت، کم کشش است و یک درصد افزایش قیمت تنها 277/0 درصد تغییر در عرضه کتاب را به همراه خواهد داشت؛ 2. منحنى تقاضاى کتاب در ایران نسبت به تغییرات قیمت حساس بوده و با کشش است و یک درصد افزایش قیمت کتاب، 24/1 درصد میزان تقاضاى کتاب را کاهش خواهد داد؛ 3. تقاضا نسبت به درآمد نیز حساس بوده و یک درصد افزایش در درآمد موجب 22/5 درصد افزایش در تقاضاى کتاب خواهد شد؛ 4. حذف یارانه‏ها موجب مى‏شود که قیمت کتاب یک درصد افزایش یابد و میزان تقاضا براى کتاب 24/1 درصد کاهش یابد. ______________________________ 1 استادیار دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه تهران