اسلام و فرهنگ توسعه اقتصادی
47 بازدید
محل نشر: تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران » بهار 1373 - شماره 49 »(42 صفحه - از 1 تا 42)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله، در صدد یافتن پاسخ براى پرسشهاى زیر است: 1-چه رابطه‏اى بین فرهنگ و توسعه اقتصادى وجود دارد؟ 2-فرهنگ توسعه داراى چه ویژگیهایى است؟ 3-آیا اسلام با فرهنگ توسعه یا به عبارت دقیقتر با عوامل فرهنگى مؤثر بر توسعه اقتصادى در تعارض است؟ از آنجا پاسخ به سئوالات فوق تا اندازه زیادى به تعاریف ما از فرهنگ، توسعه و اسلام بستگى دارد لذا ابتدا به این موضوع پرداخته شده است.براى پى بردن به رابطه فرهنگ و توسعه اقتصادى، رابطه فرهنگ و اقتصاد و سپس روابط خاص فرهنگ و توسعه و عوامل فرهنگى مؤثر بر توسعه اقتصادى را بررسى و به این نتیجه رسیدایم که عواملى چون:نگرش معقول نسبت بدنیا، اعتقاد به حاکمیت علم، اعتقاد به آزادى اندیشه، اعتقاد به برابرى انسانها و اعتقاد به توسعه و...از جمله عناصر فرهنگى لازم براى شروع و تداوم توسعه است.در آخر ضمن بررسى دیدگاه اسلام درباره تک تک عناصر مذکور باین نتیجه رسیده‏ایم که تعالیم اسلام با عوامل مذکور در تعارض نیست و عناصر مساعدى در آن وجود دارد که همه توسعه برانگیزند، از جمله، فرهنگ کار، حرمت اسراف، مبارزه با خرافات، اعتقاد به جامعه آرمانى، دعوت به تعقل، مذمت فقر مالى، رعایت نظم، اعتقاد مسلمانان به داشتن قدرت و عزت و دهها عنصر دیگر. (1).میثم موسایى، عضو هیأت علمى دانشکده اقتصاد-دانشگاه تهران.