بررسی تأثیر درسهای پیشنیاز زبان و ریاضی در موفقیتهای دانشجویان در درسهای مرتبط
61 بازدید
محل نشر: نامه علوم اجتماعی » پاییز و زمستان 1380 - شماره 18 » (18 صفحه - از 251 تا 268)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله، تأثیر گذارندن درسهای پیشنیاز زبان و ریاضی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان در درسهای مرتبط(اصلی)با این درسها بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش سیصد نفز از دانشجویان سال آخر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هستند که درسهای مرتبط(اصلی)یا درسهای پیشنیاز زبان و ریاضی را گذرانده‏اند.فرضیه کلی تحقیق عبارت بود از«درسهای پیشنیاز زبان و ریاضی هیچ تأثیری بر موفقیت تحصیلی دانشجویان در درسهای مرتبط(اصلی)با این درسها ندارد». نتایج این پژوهش بر خلاف فرضیه تحقیق، حاکی از آن است که گذراندن درسهای پیشنیاز زبان بر موفقیت دانشجویان در درس زبان عمومی مؤثر و مثبت بوده است؛در حالی که بر درس زبان تخصصی تأثیر ندارد.همچنین نتایج به دست آمده نشان می‏دهد، درس پیشنیاز ریاضی، برای دانشجویانی که ملزم به گذراندن این درس می‏باشند، بر موفقیت آنها در اکثر درسهای مرتبط(اصلی)مثل ریاضیات پایه، آمار مقدماتی، آمار در علوم اجتماعی و اقتصاد خرد، کلان و اصول علم اقتصاد تأثیر دارد. واژگان کلیدی:درسهای پیشنیاز زبان، درسهای پیشنیاز ریاضی، درسهای مرتبط با درش پیشنیاز ریاضی، نوع دیپلم، معدّل دانشگاه. (1).این مقاله از طرح تحقیقاتی«بررسی تأثیر درسهای پیشنیاز زبان و ریاضی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان در درسهای مرتبط»، مصوّب دانشگاه تهران، استخراج شده است.همکاران اصلی این طرح خانمها پریسا امیر قاسم‏خانی و آرزو توفیق بوده‏اند که صمیمانه از زحمات آنها تشکر می‏کنم.