پژوهشی درباره ربا و جبران کاهش خرید پول
57 بازدید
محل نشر: نامه علوم اجتماعی » بهار و تابستان 1379 - شماره 15 » (24 صفحه - از 165 تا 188)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چکیده در این مقاله تعریف جدیدی از ربا ارائه می‏گردد که هم سازگار با فلسفه و هدفی است که به عنوان فلسفه حکم ربا از نصوص دینی قابل استخراج است و هم متناسب با تغییر روابط اقتصادی عصر حاضر، و تغییر ماهیت و پشتوانه پول نسبت به گذشته. اگر ربا را هر گون دریافت و پرداخت«زیادی»در مبادلات بر اساس قدرت خرید اقتصادی آنان بدانیم، جبران کاهش قدرت خرید پول موضوعا از تعریف ربا خارج می‏شود.در ادامه با توجه به تغییر ماهیت پول نسبت به پولهای گذشته، چهار دلیل زیر ارائه شده است: الف.جبران کاهش قدرت خرید پول در معاملات مدت‏دار، موضوعا از تعریف حقیقی ربا خارج است. ب.قیمی شدن پول در طول زمان(به خاطر تغییر ماهیت آن)، مستلزم جبران کاهش قدرت خرید پول است. ج.عدم جبران کاهش قدرت خرید پول با اصل«عدم الظلم»مغایرت دارد. د.قاعده لاضرر ایجاب می‏کند که در معاملات مدت‏دار جبران کاهش قدرت خرید پول صورت گیرد. واژگان کلیدی:ربا، کاهش ارزش پول، تورم، قدرت خرید پول. (*)این مقاله مستخرج از رساله دکترای میثم موسایی در رشته علوم اقتصادی در دانشگاه تربیت مدرس است.