تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
اقتصادی 
دانشگاه تهران 
 
فوق لیسانس 
1380 
علوم اقتصادی 
تهران دانشگاه تربیت مدرس 
 
دکترا 
 
اقتصاد (Ph.D) 
دانشگاه تربیت مدرس تهران 
 
خارج