سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه تهران 
پژوهشگر 
1374/07/03 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
وزارت فرهنگ و ارشاد 
مدیر کل مرکز آمار 
1370/01/01 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
دانشگاه تهران 
معاون امور پژوهشهای کاربردی 
1374/07/03 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
دانشگاه تهران 
معاون مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی  
1373/07/01 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
دانشگاه تهران 
معاون دانشکده علوم اجتماعی 
1377/07/01 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
وزارت تعاون 
عضو شورای پژوهشی 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
وزارت ارشاد اسلامی 
مشاور پژوهشی پژوهشگاه 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه تعاون دانشگاه تهران  
ریاست 
1382/07/01 
ادامه دارد 
علمی اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده فرهنگ  
مدیر گروه اقتصاد فرهنگ  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
انجمن جامعه شناسی ایران 
عضویت 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
انجمن اقتصاد اسلامی ایران 
عضو هیات مدیره  
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
دانشکده علوم اجتماعی دانشکده تهران 
مدرس 
1380/07/01 
ادامه دارد 
اقتصاد خرد و اقتصاد گردشگری 
تدریس 
دانشکده اقتصاد وزارت دارایی  
مدرس 
 
 
تاریخ عقاید اقتصادی 
تدریس 
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران 
مدرس 
1369/07/01 
1384/03/31 
نظامهای اقتصادی صدر اسلام 
تدریس 
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
مدرس 
1375/07/01 
ادامه دارد 
اقتصاد گردشگری و توسعه اقتصادی